header_14.jpg

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk Reglement MC Guttecoven


Artikel 1 - Leden

 • Het bestuur houdt een administratie bij waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.
 • De vereniging kent 2 categorieën leden te weten: Actieve en Passieve leden. Actieve leden zijn zij, die in het bezit zijn van een geldig rijbewijs categorie A, een motor berijden of eigenaar zijn en de contributie hebben voldaan. Passieve leden zijn zij, die verwant zijn aan een actief lid, zelf geen motor rijden en de contributie hebben voldaan.
 • Het lidmaatschap is persoonlijk en derhalve niet overdraagbaar.
 • Bij het aanvaarden van het lidmaatschap is men gebonden aan de regels zoals vastgesteld in het huishoudelijk reglement.
 • Aanvraag van het lidmaatschap wordt na goedkeuring door het Bestuur aan het lid bevestigd.
 • Over genomen beslissingen wordt door het bestuur geen correspondentie gevoerd.


Artikel 2 - Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

 • De voorzitter
 • De secretaris
 • De penningmeester
 • De tourcommissie


Artikel 3 - Activiteiten

 • Deelname aan activiteiten van MC Guttecoven is alleen mogelijk op de motor. Andere type voertuigen worden alleen toegelaten op uitnodiging van het bestuur.
 • Tijdens de activiteiten houdt men zich aan de verkeersvoorschriften en worden geen alcoholische dranken en drogerende middelen gebruikt.
 • Tijdens de activiteit dienen de deelnemers zich te houden aan de eventuele aanvullende regels die bij de aanvang of tijdens de activiteit medegedeeld zijn door de organisator.
 • Indien tijdens activiteiten, iemand gevaarlijk gedrag vertoond, en hierdoor andere deelnemers in gevaar brengt of zou kunnen brengen, kan deze persoon door het bestuur worden verwijderd uit de activiteit.
 • Na betaling van de eventuele bijdrage voor deelname heeft men geen recht op restitutie, behoudens in die gevallen waarin het bestuur anders oordeelt.
 • Deelname aan de activiteiten is geheel voor eigen risico van de deelnemers.
 • MC Guttecoven kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal, schade of letsel opgelopen tijdens een van de activiteiten.
 • De motor waarmee wordt deelgenomen aan de door de MC Guttecoven georganiseerde activiteiten, dient in deugdelijke staat te zijn (Bijvoorbeeld banden, remmen, verlichting en verzekering) en kan worden gecontroleerd voorafgaand aan de activiteiten.
 • Bij het meenemen van kinderen naar MC Guttecoven activiteiten, geschiedt dit geheel onder verantwoordelijkheid van de desbetreffende begeleiding/deelnemer.
 • Indien er MC Guttecoven activiteiten zijn, wordt het niet toegestaan om zonder toestemming van het bestuur Banners te dragen in combinatie met het MC Guttecoven beeldmerk.


Artikel 4 - Overige Bepalingen

 • De jaarlijkse bijdrage geldt voor de loop van een verenigingsjaar. Bij beëindiging van het lidmaatschap vindt geen restitutie van de contributie plaats.
 • Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. De contributie dient betaald te zijn voor 15 februari van het lopende jaar.
 • Het lidmaatschap van de vereniging wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd, tenzij er een schriftelijke opzegging heeft plaatsgevonden.
 • Opzegging van het lidmaatschap van de vereniging dient uiterlijk twee maanden voor de afloop van het verenigingsjaar schriftelijk te geschieden bij de secretaris van de MC Guttecoven. De secretaris zal deze opzegging, schriftelijk bevestigen.
 • Bij overschrijding van het betalingstermijn wordt het lidmaatschap, automatisch beëindigd.
 • De verkoop van PR artikelen binnen de MC Guttecoven is voorbehouden aan het bestuur, die belast is met de PR activiteiten.
 • Daar waar onduidelijkheden zijn in het huishoudelijk reglement, of andere twistpunten, beslist het bestuur van MC Guttecoven
 • Verder kan het bestuur op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden.

Het bestuur van MC Guttecoven